Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Coachkantoor Wunjo

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Wunjo (hierna te noemen: "Coachkantoor") aangaat met haar cliënten.
Artikel 2: Offertes en tarieven
Alle offertes van Coachkantoor zijn vrijblijvend.
De tarieven van Coachkantoor zijn exclusief BTW.
Coachkantoor heeft het recht om haar tarieven te wijzigen. Wijzigingen worden ten minste 30 dagen van tevoren schriftelijk aan de cliënt kenbaar gemaakt.
Artikel 3: Betaling 
Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Bij niet-tijdige betaling is Coachkantoor gerechtigd om incassokosten in rekening te brengen.
Artikel 4: Annulering 
De cliënt kan een afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos annuleren.
Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is Coachkantoor gerechtigd om 50% van de kosten van de afspraak in rekening te brengen.
Bij annulering op de dag van de afspraak is Coachkantoor gerechtigd om 100% van de kosten van de afspraak in rekening te brengen.
Artikel 5: Geheimhouding 
Coachkantoor is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die de cliënt haar verstrekt.
De cliënt is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die Coachkantoor haar verstrekt.
Artikel 6:  Aansprakelijkheid 
Coachkantoor is niet aansprakelijk voor schade die de cliënt lijdt als gevolg van de coaching.
De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid en welzijn.
Artikel 7: Klachten 
Klachten over de coaching dienen binnen 14 dagen na de sessie schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Coachkantoor.
Coachkantoor zal de klacht binnen 14 dagen schriftelijk beantwoorden.
Artikel 8: Geschillen 
Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen Coachkantoor en de cliënt zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.
Artikel 9: Overige bepalingen 
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.
Coachkantoor heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden ten minste 30 dagen van tevoren schriftelijk aan de cliënt kenbaar gemaakt.
Artikel 10: tarief
Het uurtarief voor particuliere cliënten, bedraagt 70 euro per uur. Voor zakelijke cliënten geldt een speciaal tarief, deze is vrijblijvend op te vragen.
   
 Wunjo 9 april 2024